Verzuim en verlof aanvragen

Verlof en verzuim van leerlingen 

Verzuim bij ziekte
We vragen ouders/verzorgers om bij ziekte het verzuim te melden via Social Schools 
U kunt ook's morgens  vroeg  de school inlichten.
Dat kan bijvoorbeeld door een kort telefoontje naar de school. In de groep wordt elke dag gecontroleerd of uw kind aanwezig. Als we een kind missen dan nemen we contact op met thuis.

Aanvraag verlof kind(eren)
Vanaf de dag dat uw kind 5 jaar wordt is uw kind leerplichtig. Dit houdt in dat u toestemming nodig heeft bij verlof zoals huwelijk, jubilea van aanverwanten en voor vakantie of vrije dagen onder schooltijd. Ouders/verzorgers moeten tijdig verlof aanvragen. Verlof aanvragen gaat elektronisch via Social Schools. Klik
HIER om rechtstreeks naar Social Schools
De directie bekijkt of de verlofaanvraag in overeenstemming is met de leerplichtwet. Klik
HIER voor een document over de leerplichtwet. Hierin zijn alle regels vermeld.
U krijgt z.s.m. bericht van de school. Indien geen toestemming verleent wordt, komt dat altijd omdat de aanvraag in strijd is met de leerplichtwet. Als school zijn we verplicht om ons hieraan te houden.
Ouders die het niet eens zijn met het besluit van de school kunnen evt. contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Bergen op Zoom. mevrouw A. Latooy. Tel: 0164-277625.

Verzuimregistratie
De school houdt alle vormen van verzuim van kinderen bij in een registratie.  Deze registratie is gekoppeld met DUO. De leerplichtambtenaar kan hiermee het verlof en verzuim  inzien.

Luxe verzuim
Met luxe verzuim wordt bedoeld het aanvragen van verlof of ziekmeldingen door ouders omwille van het verkrijgen van extra verlof voor hun kind(eren). Dit komt veel voor rondom schoolvakanties en verder verlof voor weekendjes weg met familie. Luxe verzuim is wettelijk niet toegestaan. In maart 2017 is een speciale regeling van kracht geworden: de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Het doel is erop gericht om het luxe verzuim terug te dringen. Dat houdt in dat controle wordt aangescherpt.
 
Voor alle duidelijkheid brengen we de belangrijkste zaken onder uw aandacht:
  • Luxe verzuim is niet toegestaan. De school kan en mag geen extra verlof toekennen, mits er een goede reden is die verdedigbaar is vanuit de leerplichtwet.
  • De school is verplicht om luxe verzuim te melden, dat geldt ook als ouders hun kind ziek melden om een oneigenlijke reden.
  • Luxe verzuim wordt onderzocht en gecontroleerd door de leerplichtambtenaar.
  • Indien vastgesteld, wordt door de Officier van Justitie een boete opgelegd.
  • Voor bruiloften, uitvaarten, huwelijks of ambtsjubilea geldt altijd maar verlof voor één dag. Bij huwelijks en ambtsjubilea gaat het om 25-40-50-60 jaar.
  • Verlof moet altijd vooraf en tijdig aangevraagd worden. Dat kan via digiduif.
We verzoeken alle ouders vriendelijk, om mee te werken aan de regels. Scholen zijn verplicht om zich aan de wettelijke regels te houden op straffe van een boete aan de school. Hoezeer we soms kinderen en ouders extra verlof zouden gunnen, we zullen het toch moeten afwijzen. Hopelijk heeft u hiervoor begrip. Neem bij twijfel even contact op met de schooldirectie.
 
Voor nadere info:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht