De MR

Deze raad geeft het bestuur, bij monde van de directeur, adviezen en verleent instemming bij zaken die het beleid van de school aangaan. Bijvoorbeeld vakantieregeling, groepsindeling, schoolplan enz.  In de medezeggenschapsraad hebben op onze school  3 ouders en 2 personeelsleden zitting. Zodra zich een vacature voordoet, wordt gezocht naar nieuwe kandidaten. Indien zich meerdere kandidaten melden, worden er verkiezingen gehouden. Voor de school overstijgende zaken is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad bestaat uit 7 personen, waar van één ambtelijk secretaris. De raad geeft advies of verleent instemming in zaken zoals beleidsstukken, klachtenregeling, boven schoolse regelingen e.d. aan de centrale directie van de Lowys Porquinstichting.

Onze MR bestaat uit de volgende leden:   Bianca Nefs, Linda Kroonen en Petra de Jong  vanuit de ouders, Marieke Helmons en Linda Hommes (voorzitter) vanuit het team. Marjos Kint en Jack Nuijten zijn vanuit de directie adviseur van de medezeggenschapsraad.